Regulamin

Cmentarza Parafii Rzymskokatolickiej w Gogolinie - Karłubcu

Celem umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego Cmentarza wraz z jego urządzeniami, wprowadza się poniższy regulamin.

 1. Osoby przebywające  na  terenie  Cmentarza  zobowiązane   są  do  zachowania  ciszy,  powagi  i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego
 2. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
  • chodzenia po grobach,
  • niszczenia zieleni i pojemników na śmieci,
  • wyrzucania śmieci w miejscach do tego niedozwolonych,
  • wypalania śmieci,
  • przebywania w stanie nietrzeźwym,
  • wprowadzaniem psów i innych zwierząt,
  • jeżdżenia rowerem.
 3. Na terenie cmentarza niedozwolone jest dokonywania następujących czynności bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody Zarządcy:
  • ekshumacji zwłok, bądź przeniesienia do innego grobu,
  • wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych,
  • ustawiania ławek, wykonywania betonowych lub kamiennych podestów przy grobie,
  • wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi,
  • sadzenia i usuwania drzew i krzewów,
  • umieszczenia reklam.
 4. Zużyte kwiaty, wieńce, znicze szklane i plastikowe należy składać do specjalnych wyznaczonych w tym celu pojemników. W pojemnikach tych zabrania się składowania odpadów po robotach kamieniarskich oraz pochodzących spoza cmentarza.
 5. Miejsca grzebalne podlegają opłatom, zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Radę Parafialną.
 6. Dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do stałego utrzymywania czystości i porządku tego miejsca oraz bezpośrednio przyległego terenu.
 7. Obowiązkiem dysponenta grobu jest uzgodnienie z Zarządcą Cmentarza szczegółów dotyczących montażu pomnika nagrobkowego (tel. 77 466 62 60 lub 602 376 845).
 8. Parafia i Zarządca nie odpowiadają za szkody powstałe na grobach na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy szczegółowe Regulaminu Cmentarza oraz przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.